Privacyverklaring DermaClinic B.V.                                         

 DermaClinic B.V. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierop aan. We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerd gebruik of misbruik voor toegang/wijzigingen, openbaarmaking en vernietiging. Hierbij is rekening gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Al onze medewerkers zijn zich uitermate bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunen het privacybeleid van DermaClinic B.V. naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor het leveren van goede (preventieve)zorg, is het noodzakelijk dat DermaClinic B.V. hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg en diensten/producten leveren. U bepaalt zelf of wij deze gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers en mogen gebruiken voor evaluatie van onze diensten en zorgverlening. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, toestemming te geven voor verwerking an persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens

We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, als het gaat om verzekerde zorg. Maar we registreren ook persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer. Daarnaast worden in het medisch dossier foto’s opgeslagen van diverse stadia van de behandeling(en).

Delen van persoonsgegevens

Binnen DermaClinic B.V. heeft een beperkt aantal personen toegang tot (een deel van) de persoonsgegevens die in onze registratie zijn opgenomen. Dit betreffen uw behandelaar en andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

De leveranciers van onze softwarepakketten voldoen aan de AVG-wetgeving. Omdat zij moeten blijven voldoen aan de AVG zal DermaClinic B.V. erop toezien dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen blijven nemen. We voeren regelmatig audits uit op dit proces.

DermaClinic B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens DermaClinic B.V. onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Boekhouder, accountant, Facturatie en financiële administratie NAW-gegevens geboortedatum, BSN, bankrekeningnummer Telefonisch, tenzij beveiligde mail Verwerkingsovereenkomst
Auditors IGZ Kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en IGZ, met geheimhoudingsplicht van de auditor
Google Analytics Analyse gebruik en effectiviteit website Klikgedrag, doorlinken. Zgn. pseudo-anonieme gegevens Opvragen van gegevens door DC bij Google analytics Bewerkingsovereekomst met Google analytics

Mogelijk ontvangt DermaClinic B.V. uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing of second opinion. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van DermaClinic B.V. afneemt, dan zullen we te allen tijde de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Google Analytics

DermaClinic B.V. heeft een (standaard)bewerkingsovereenkomst met Google Analytics. DermaClinic krijgt daarmee de beschikking over pseudo-anonieme gegevens van haar websitebezoeker. Hierbij kunt u denken aan de volgende pseudo-anonieme gegevens: gender, leeftijdscategorie en woonplaats. Met deze gegevens kan uw IP-adres niet achterhaald worden.

DermaClinic B.V. deelt uw gegevens niet met andere diensten van Google. Tevens maakt DermaClinic B.V. geen gebruik van cookies.  

Contactgegevens

DermaClinic B.V.
Westerkade 17, 9718 AS, Groningen
Schuttevaerkade 80, 8021 DB, Zwolle
E-mail: info@dermaclinic.nl
Telefoonnummer: 050 763 04 63
Bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 tot 17.30 uur
Internet: www.dermaclinic.nl
Facebook: www.facebook.com/dermaclinicNL
KVK-nummer: 34133580

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. De inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts vervangen. Voor medische adviezen dient te allen tijde een arts te worden geraadpleegd.De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. DermaClinic B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal DermaClinic B.V. aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan DermaClinic B.V. worden geëxploiteerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak en ten behoeve van de gebruiker verstrekt. Aangezien DermaClinic B.V. geen zeggenschap over deze websites heeft, acht DermaClinic B.V. zich niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Deze website met internetadres www.dermaclinic.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Copyright

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij DermaClinic B.V. of één van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. DermaClinic B.V. behoudt al haar rechten voor.