Privacyverklaring DermaClinic B.V.

U mag verwachten dat DermaClinic B.V. zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerd gebruik of misbruik voor toegang(en)/wijzigingen, openbaarmaking en vernietiging. Hierbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich uitermate bewust van onze verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van DermaClinic B.V. naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor het leveren van goede (preventieve)zorg, is het noodzakelijk dat DermaClinic B.V. hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg en diensten verlenen. Het is uw vrije keuze en u bepaalt zelf of wij deze gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers en mogen gebruiken voor evaluatie van onze diensten en zorgverlening. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens
We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, als het gaat om verzekerde zorg. Maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer. Daarnaast worden foto’s in het medisch dossier opgeslagen van diverse stadia van de behandeling(en).

Delen van persoonsgegevens
Binnen de DermaClinic B.V. heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit betreft uw behandelaar en andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. De leveranciers van onze softwarepakketten voldoen aantoonbaar ook aan de AVG wetgeving. Omdat zij blijvend moeten voldoen aan de AVG zal DermaClinic B.V. erop toezien dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen blijven nemen. We voeren regelmatig audits uit op dit proces.

DermaClinic B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens DermaClinic B.V. onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens metRedenPersoonsgegevensWijze van overdrachtGrondslag
Auditors IGZKwaliteitscontrole van de zorgverlenerSteekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiersTer plekke van de zorgverlenerOvereenkomst tussen zorgverlener en IGZ, met geheimhoudingsplicht van de auditor
Google AnalyticsAnalyse gebruik en effectiviteit websiteKlikgedrag, doorlinken. Zgn. pseudo-anonieme gegevensOpvragen van gegevens door DC bij Google AnalyticsBewerkingsovereenkomst met Google Analytics

Mogelijk ontvangt DermaClinic B.V. uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van DermaClinic B.V. afneemt, zullen we altijd de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Google Analytics
DermaClinic B.V. heeft een (standaard)bewerkingsovereenkomst met Google Analytics. DermaClinic krijgt daarmee beschikken tot pseudo-anonieme gegevens van haar websitebezoeker. Hierbij kunt u denken aan de volgende pseudo-anonieme gegevens; gender, leeftijdscategorie en woonplaats. Met deze gegevens kan uw IP adres niet achterhaald worden. DermaClinic B.V. deelt uw gegevens niet met andere diensten van Google. Tevens maakt DermaClinic B.V. geen gebruik van cookies.

Contactgegevens
DermaClinic B.V.
Westerkade 17
9718 AS, Groningen
Email: info@dermaclinic.nl
Telefoonnummer: 085 – 1122004
Bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 tot 17.30 uur
KVK-nummer: 34133580

Social media
Internet
Facebook
Instagram

Toestemming voor mailverkeer (Mailchimp)
DermaClinic B.V. vraagt u om toestemming voor het gebruik van uw emailadres en apart hiervan kunt u ons laten weten of u een nieuwsbrief of gerichte reclame-uitingen wil ontvangen. U wordt gevraagd om uw keuzes aan ons te bevestigen. De website leidt u automatisch door dit proces. Als u uw keuze later wil wijzigen kan dat te allen tijde. Ook hiervoor kunt u terecht op onze website of telefonisch uw keuze aan DermaClinic B.V. doorgeven.

Bewaartermijn
DermaClinic B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart DermaClinic B.V. uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacy rechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een mail sturen naar info@dermaclinic.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbeheer. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. DermaClinic B.V. reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop DermaClinic B.V. uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar info@dermaclinic.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbeheer. Dermaclinic brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

Autoriteit Gegevensbeheer
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 
DermaClinic B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van DermaClinic B.V.

augustus 2019