Privacyverklaring DermaClinic B.V.

U mag verwachten dat DermaClinic B.V. Op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerd gebruik of misbruik voor toegang/wijzigingen, openbaarmaking en vernietiging.

Iedere medewerker bij ons is zich bewust van onze verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van DermaClinic B.V. naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van behandelingen, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars, betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening door de behandelovereenkomst te ondertekenen. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg en diensten verlenen.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens

We registreren verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, als het gaat om verzekerde zorg. Maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer. Daarnaast worden foto’s in het medisch dossier opgeslagen van diverse stadia tijdens de behandeling(en).

Delen van persoonsgegevens

Binnen de DermaClinic B.V. heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit betreft uw behandelaar en andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst getekend met een geheimhoudingsplicht.

De leveranciers van onze softwarepakketten voldoen aantoonbaar aan de AVG-wetgeving. Omdat zij blijvend moeten voldoen aan de AVG zal DermaClinic B.V. erop toezien dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen blijven nemen. We voeren regelmatig overleg met de leveranciers.

DermaClinic B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens DermaClinic B.V. onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens te beschermen.

Google Analytics

DermaClinic B.V. heeft een (standaard)bewerkingsovereenkomst met Google Analytics. DermaClinic krijgt daarmee beschikken tot pseudo-anonieme gegevens van haar websitebezoeker. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens; gender, leeftijdscategorie en woonplaats. Wij kunnen u hiermee niet identificeren.

DermaClinic B.V. deelt uw gegevens niet met andere diensten van Google. Tevens maakt DermaClinic B.V. geen gebruik van cookies.

Contactgegevens

DermaClinic B.V.

Westerkade 17, 9718 AS, Groningen

Schuttevaerkade 80, 8021 DB, Zwolle
Email: info@dermaclinic.nl

Telefoonnummer: 050 763 04 63
Bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 tot 17.30 uur

Internet: www.dermaclinic.nl

Facebook: www.facebook.com/dermaclinicNL

KVK-nummer: 34133580

Toestemming voor mailverkeer (Mailchimp)

DermaClinic B.V. vraagt u om toestemming voor het gebruik van uw emailadres en apart hiervan kunt u ons laten weten of u een nieuwsbrief of gerichte reclame-uitingen wil ontvangen. U wordt daarbij gevraagd om uw keuzes aan ons te bevestigen. De website leidt u automatisch door dit proces. Als u uw keuze later wilt wijzigen kan dat te allen tijde. Hiervoor kunt u terecht op onze website of uw keuze telefonisch aan DermaClinic B.V. doorgeven.

Bewaartermijn

DermaClinic B.V. bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, kan DermaClinic B.V. uw gegevens zelf op termijn verwijderen. U kan altijd een verzoek voor het verwijderen van uw gegevens indienen. Stuur hiervoor een email naar info@dermaclinic.nl.

Privacy rechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een aanvraagformulier selecteren via de volgende link; Voorbeeldbrieven privacyrechten | Autoriteit Persoonsgegevens en deze versturen naar info@dermaclinic.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. DermaClinic B.V. reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop DermaClinic B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen ter attentie van info@dermaclinic.nl.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

DermaClinic B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van DermaClinic B.V.